Wróć

Ogłoszenie Rady Nadzorczej

30.04.2019

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

na stanowisko Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych  spółki pod firmą:
PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

RADA NADZORCZA

spółki pod firmą: PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

działając na podstawie § 19 ust. 3 pkt 1, w zw. z § 16 ust. 1 Umowy spółki PGZ Stocznia Wojenna
sp. z o.o., Rada Nadzorcza spółki pod firmą PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
(dalej „Spółka”), w związku z koniecznością wzmocnienia składu Zarządu Spółki, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

 

 

1. Kandydaci na stanowisko Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych powinni spełniać następujące kryteria:

    1. posiadać wykształcenie wyższe z obszaru finansów i ekonomii lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

   2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub  wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

    3. posiadać co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek w obszarze finansów i ekonomii;

    4. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów),

    5. korzystać z pełni praw publicznych,

    6. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

 

2. Kandydaci nie mogą:

    1) pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnieni w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub w biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub   świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

    2) wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

    3) być zatrudnieni przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

    4) pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,

    5) wykonywać aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki,

    6) spełniać przesłanek wyłączających jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych).

 

3. Dodatkowo Kandydat powinien :

    1) posiadać doświadczenie w sektorze stoczniowym, w którym działa Spółka;

    2) posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą „tajne” – Kandydat nie posiadający ww. dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury na funkcję Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowego będzie zobowiązany do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego
w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję,

    3) posiadać biegłą znajomość języka angielskiego w zakresie finansów i ekonomii udokumentowaną odpowiednimi certyfikatami,

    4) posiadać znajomość zasad gospodarki magazynowej, zakupów, inwestycji, kontrolingu, budżetowania  i systemów IT w sektorze stoczniowym.

 

4. Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować:

    1) życiorys (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie postępowania kwalifikacyjnego, oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przedmiotowym postępowaniem oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z przedmiotowym postępowaniem,

    2) list motywacyjny,

    3) oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2 (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki),

    4) dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 3,

    5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,

    6) aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego,

    7) inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności,

    8) przygotowaną przez Kandydata na piśmie ramową koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki wraz z prognozą rozwoju Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru finansów i ekonomii, w oparciu o powszechnie dostępne dokumenty i informacje
o Spółce.

 

5.       Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

6.       W toku postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki może wezwać Kandydata do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej oraz w ogłoszeniu dokumentów.

7.       Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, w siedzibie Spółki, adres: Śmidowicza 48,  81-127 Gdynia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki ds. Ekonomiczno-Finansowych - nie otwierać".

8.       Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8.00 do 15.00 w terminie do dnia 31 maja 2019 r. do godz. 11.00. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

9.       Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w ust. 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 4-5, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.

10.   Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi  31.05.2019 r. o godz. 12.00.

11.   Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości złożenia oraz ich zgodności z wymogami określonymi w niniejszej uchwale oraz ogłoszeniu
o Postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sporządzi wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.

12.   Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

13.   Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się.

14.   Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy będą przeprowadzone w siedzibie Spółki, pod adresem: Śmidowicza 48,  81-127 Gdynia. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem ust. 15.

15.   Wstępna weryfikacja zgłoszeń od Kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjne mogą się odbyć na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

16.   Rada Nadzorcza Spółki przeprowadzi z Kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, oraz oceni pisemną koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki oraz prognozę rozwoju Spółki przygotowaną przez Kandydata, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru finansów i ekonomii.

17.   W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni się w szczególności:

 1.        wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze stoczniowym, w którym działa Spółka,
 2.        znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym podmiotów o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym,
 3.        doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych,
 4.        znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 5.        przygotowaną przez Kandydata ramową koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki oraz prognozę rozwoju Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru finansów
         i ekonomii, w oparciu o powszechnie dostępne dokumenty i informacje o Spółce,
 6.        znajomość zagadnień z zakresu związanego bezpośrednio ze stanowiskiem Członka Zarządu, na które przeprowadzane jest Postępowanie kwalifikacyjne,
 7.        wiedza w zakresie finansów i ekonomii,
 8.        znajomość języka angielskiego w zakresie finansów i ekonomii,
 9.        znajomość zasad gospodarki magazynowej, zakupów, inwestycji, kontrolingu, budżetowania i systemów IT w sektorze stoczniowym.

18.   W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej. 

19.   Do dnia upływu terminu na składanie zgłoszeń Kandydat może uzyskać w siedzibie Spółki, ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia, podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Spółki,
po uprzednim złożeniu przez Kandydata pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności.

20.   Rada Nadzorcza postanawia udostępnić Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:

 1.       wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki,
 2.       Umowę Spółki.

21.   Osobą upoważnioną do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w ust. 20, jest Pani Gabriela Dworak Kierownik Biura Zarządu i Systemów Jakości/Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZJ Tel.: +48 58 625 8006, Kom.: +48 695110875, adres e-mail: gdworak@pgzsw.pl.

22.   Rada Nadzorcza powiadomi każdego Kandydata uczestniczącego w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach w sposób wskazany przez Kandydata jako preferowany sposób kontaktowania się.

23.   Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn.

24.   Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016, poz. 2259), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.

25.   Kandydat wyłoniony w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych może być zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.

 

Załączniki:

1. Formularz oświadczenia kandydata

2. Wzór_zgody_i_klauzuli_PGZ Stocznia Wojenna

3. Wzór_zgody_i_klauzuli_PGZ

 

 

Wróć

Kontakt

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

ul.Śmidowicza 48
81-127 Gdynia
Polska

e-mail: pgzsw@pgzsw.pl

tel: (+48 58) 625 81 02
fax: (+48 58) 625 01 47