Wróć

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu

21.05.2020

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

na stanowisko Prezesa Zarządu spółki pod firmą:

 PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

 

RADA NADZORCZA

spółki pod firmą: PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

 

działając na podstawie § 19 ust. 3 pkt 1, w zw. z § 16 ust. 1 Umowy spółki PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o., Rada Nadzorcza spółki pod firmą PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (dalej:  „PGZ SW” lub „Spółka”), w z powołaniem Zarządu Spółki na nową, II kadencję, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu PGZ SW.

 

1. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu powinni spełniać następujące kryteria:

1)      posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;

2)      posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;

3)      posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;

4)      nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów);

5)      korzystać z pełni praw publicznych;

6)      posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Kandydaci nie mogą:

1)      pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnieni w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

2)      wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;

3)      być zatrudnieni przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

4)      pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka;

5)      wykonywać aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki;

6)      spełniać przesłanek wyłączających jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych).

3. Dodatkowo Kandydat powinien :

1)      posiadać doświadczenie w sektorze stoczniowym, w którym działa Spółka;

2)      posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą „tajne” – Kandydat nie posiadający ww. dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury na funkcję Prezesa Zarządu będzie zobowiązany do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję;

3)      posiadać biegłą znajomość języka angielskiego, udokumentowaną odpowiednimi certyfikatami.

4. Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować:

1)      życiorys (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego, oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem;

2)      list motywacyjny;

3)      oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2 (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki);

4)      dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 3;

5)      aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności;

6)      aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zajmowania stanowiska kierowniczego;

7)      inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności;

8)      przygotowaną przez Kandydata na piśmie ramową koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki wraz z prognozą rozwoju Spółki, w oparciu o powszechnie dostępne dokumenty i informacje o Spółce.

5.      Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

6.      W toku Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki może wezwać Kandydata do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej oraz w ogłoszeniu dokumentów.

7.      Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, w siedzibie Spółki, adres:
Śmidowicza 48,  81-127 Gdynia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu - nie otwierać".

8.      Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8.00 do 15.00 w terminie do dnia 29.05.2020 r. (do godz. 15.00). W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

9.      Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w ust. 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 4-5, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.

10.   Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości złożenia oraz ich zgodności z wymogami określonymi w niniejszej uchwale oraz ogłoszeniu o Postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sporządzi wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.

11.   Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

12.   Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się.

13.   Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy będą przeprowadzone w siedzibie Spółki, pod adresem: Śmidowicza 48,  81-127 Gdynia. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem ust. 14.

14.   Wstępna weryfikacja zgłoszeń od Kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjne mogą się odbyć na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

15.   Rada Nadzorcza Spółki przeprowadzi z Kandydatem rozmowę kwalifikacyjną.

16.   W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni w szczególności:

a.      wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze stoczniowym, w którym działa Spółka,

b.      znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym podmiotów o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym,

c.      doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu,

d.      znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem,

e.      znajomość zagadnień z zakresu związanego bezpośrednio ze stanowiskiem Prezesa Zarządu, na które przeprowadzane jest Postępowanie kwalifikacyjne,

f.       przygotowaną przez Kandydata na piśmie ramowej koncepcji zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki wraz z prognozą rozwoju Spółki, w oparciu o powszechnie dostępne dokumenty i informacje o Spółce.

17.   W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej. 

18.   Do dnia upływu terminu na składanie zgłoszeń Kandydat może uzyskać w siedzibie Spółki, ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia, podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Spółki, po uprzednim złożeniu przez Kandydata pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności.

19.   Rada Nadzorcza postanawia udostępnić Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:

a.      wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki;

b.      Umowę Spółki.

20.   Osobą upoważnioną do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w Postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w ust. 20, jest Pani Gabriela Dworak Kierownik Biura Zarządu i Systemów Jakości/Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZJ Tel.: +48 58 625 80 06, Kom.: +48 695 110 875, adres e-mail: gdworak@pgzsw.pl.

21.   Rada Nadzorcza powiadomi każdego Kandydata uczestniczącego w Postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach w sposób wskazany przez Kandydata jako preferowany sposób kontaktowania się.

22.   Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć Postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn.

23.   Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.

24.   Kandydat wyłoniony w wyniku Postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu może być zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem odpowiednich koncesji.

 

Termin zgłoszenia kandydatów został przedłużony do dnia 29.05.2020 do godziny 15.00.

 

 

 

Załączniki:

Oświadczenie kandydata_Prezes

Klauzula zgód dla Kandydatów dla PGZ S.A._Prezes

Klauzula zgód dla Kandydatów dla Spółki_Prezes

 

Wróć

Kontakt

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

ul.Śmidowicza 48
81-127 Gdynia
Polska

e-mail: pgzsw@pgzsw.pl

tel: (+48 58) 625 81 02
fax: (+48 58) 625 01 47