Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki pod firmą PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

RADA NADZORCZA
Spółki PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni działając na podstawie § 16 ust 1 Umowy Spółki PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”), w związku z kończącą się kadencją Zarządu Spółki, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

1. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinni spełniać następujące kryteria:

a. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c. posiadać co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Prezesa Zarządu w innych spółkach (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów),
e. korzystać z pełni praw publicznych,
f. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Kandydaci nie mogą:

a. pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnieni w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b. wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c. być zatrudnieni przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d. pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
e. wykonywać aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki,
f. spełniać przesłanek wyłączających jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach art. 228-231 i rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587-5872, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych).

3. Dodatkowo Kandydat powinien:

a. posiadać doświadczenie w branży związanej z działalnością Spółki,
b. posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „poufne” – Kandydat nie posiadający ww. dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury na funkcję Prezesa Zarządu będzie zobowiązany do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję,
c. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację, posiadanie
certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem;

4. Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować:

a. życiorys (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie
kontaktowania się w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego, oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych
osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem (stosowne formularze są dostępne na stronie internetowej Spółki),
b. list motywacyjny,
c. oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2 (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki),
d. oświadczenie kandydata, iż nie został skazany przez Sąd I Instancji za przestępstwa określone w przepisach art. 228-231 i rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587-5872, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (w treści oświadczenia, o którym mowa w pkt c),
e. oświadczenie kandydata, iż przeciwko niemu nie toczyło się i nie toczy postępowanie za przestępstwa określone w przepisach art. 228-231 i rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587-5872, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (w treści oświadczenia, o którym mowa w pkt c),
f. dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 3,
g. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
h. aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zajmowania stanowiska kierowniczego,
i. inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności,

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być składane w oryginałach lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

6. W toku Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki może wezwać Kandydata do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej oraz w ogłoszeniu dokumentów.

7. Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, w siedzibie Spółki, adres: PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Inż. J. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki – nie otwierać”.

8. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8:00 do 15:00 w terminie do dnia 5 lipca 2024 r. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

9. Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w ust. 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 4-5, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.

10. Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi w ciągu 14 dni od terminu określonego do składania zgłoszeń.

11. Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości złożenia oraz ich zgodności z wymogami określonymi w niniejszej uchwale oraz ogłoszeniu o Postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sporządzi wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy
kwalifikacyjnej.

12. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

13. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego
preferowanego sposobu kontaktowania się.

14. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy będą przeprowadzone w siedzibie Spółki w PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. przy ul. Inż. J. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem ust. 15.

15. Wstępna weryfikacja zgłoszeń od Kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjne mogą się odbyć na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

16. Rada Nadzorcza Spółki przeprowadzi z wybranymi Kandydatami rozmowę kwalifikacyjną.

17. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni się w szczególności:

a. wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
b. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności spółek z udziałem Skarbu Państwa,
c. doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki,
d. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

18. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

19. Do dnia upływu terminu na składanie zgłoszeń Kandydat może uzyskać w siedzibie Spółki podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Spółki, po uprzednim złożeniu przez Kandydata pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności.

20. Rada Nadzorcza postanawia udostępnić Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:
a. wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki,
b. Umowę Spółki,
c. sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy.

21. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w Postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w ust. 20, są:
– Hanna Nowakowska, tel. +48 508 859 885 , adres e-mail: hnowakowska@pgzsw.com.pl
– Jacek Olszewski, tel. +48 734 825 318, adres e-mail: jacek.olszewski@pgzsa.pl

22. Rada Nadzorcza powiadomi każdego Kandydata uczestniczącego w Postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach w sposób wskazany przez Kandydata jako preferowany sposób kontaktowania się.

23. Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć Postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn,

24. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2024, poz. 125), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.

25. Kandydat wyłoniony w wyniku Postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu może być zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji

Załączniki

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Statek wojenny