Spółka PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-127) przy ul. Inż. J. Śmidowicza 48, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000657652, o nr NIP 7962975487, REGON 366293369, BDO 000084567, o kapitale zakładowym w wysokości 176 032 400 zł, zwana dalej PGZ SW zastrzega, że materiały zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym pod adresem www.pgzsw.com.pl (dalej jako „Serwis”) nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Dane zamieszczone w Serwisie mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny.

Prawa do Serwisu jako całości przysługują PGZ SW, natomiast prawa do poszczególnych elementów zamieszczonych w Serwisie należą do PGZ SW lub innych osób fizycznych lub prawnych. Niniejsze zastrzeżenia znajdują jednakże zastosowanie w relacji pomiędzy użytkownikami Serwisu a PGZ SW.

Serwis zawiera między innymi znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały. Serwis jako całość oraz poszczególne jego elementy podlegają ochronie wynikającej z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo własności przemysłowej oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w Serwisie lub otrzymania pisemnej zgody PGZ SW, użytkownicy nie mają prawa wykorzystywać znaków towarowych PGZ SW osobno ani w zestawieniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi w informacjach prasowych, reklamach, innych materiałach promocyjnych lub marketingowych oraz w mediach, materiałach pisemnych, ustnych, w formie elektronicznej, wizualnej ani w innych formach.

Użytkownicy Serwisu mają prawo do korzystania z materiałów zamieszczanych w Serwisie wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Żadna część Serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana, bez uprzedniej pisemnej zgody PGZ SW.

Jeśli w ramach konkretnej zawartości nie wskazano inaczej i pod warunkiem, zastosowania się do wszystkich obowiązków wynikających z niniejszych zastrzeżeń prawnych, użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować, drukować oraz rozpowszechniać (bez dokonywania zmian) treści zawarte w Serwisie, pod warunkiem, że treści te będą wykorzystywane wyłącznie informacyjnie w celach niekomercyjnych oraz że każda wykonana kopia będzie zawierała informacje na temat praw autorskich lub inne dane dotyczące autorstwa tej treści.

PGZ SW na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w Serwisie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach Serwisu. Jednocześnie PGZ SW zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu oraz informacji w nim zawartych ponosi użytkownik, w tym przyjmuje on na siebie pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z wykorzystania Serwisu. PGZ SW nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu szkód będących następstwem korzystania z Serwisu. PGZ SW w szczególności nie gwarantuje, że Serwis spełnia określone kryteria działania, jakości, że jest bezpieczny, wolny od błędów czy że nie zawiera złośliwego oprogramowania.

Niektóre linki zamieszczone w Serwisie mój kierować użytkownika do serwisów, witryn, zasobów lub narzędzi utrzymywanych przez osoby trzecie. PGZ SW oświadcza, że nie posiada kontroli nad takimi linkami oraz że poprzez ich udostępnienie nie wyraża aprobaty czy gwarancji dla tych linków czy dla udostępnianej za ich pomocą treści. PGZ SW zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszych zastrzeżeń prawnych w dowolnym momencie, zamieszczając ich zaktualizowaną wersję pod linkiem prowadzącym do obecnie oglądanej strony internetowej lub też do innego miejsca w ramach Serwisu. Dalsze korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z akceptacją zmodyfikowanej wersji zastrzeżeń prawnych.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Statek wojenny