PGZ Stocznia Wojenna otrzymała finansowanie ze środków Unii Europejskiej na organizację stażów dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Postaw na siebie – zaprojektuj swoją przyszłość”. Celem działania jest wzmocnienie potencjału i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w celu zwiększenia szans osób bezrobotnych na zatrudnienie lub samozatrudnienie, poprzez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej.

Projekt „Postaw na siebie – Zaprojektuj swoją karierę”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu
regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027

Oś priorytetowa: 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)
Działanie: 5.2 Rynek Pracy – projekty powiatowych urzędów pracy

Grupa docelowa projektu:

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni należące co najmniej jednej z poniższych grup:

  1. osoby młode w wieku 18-29 lat, wyłącznie na stanowiska uwzględniające zakres tematyczny co najmniej jednej z Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Udział w projekcie osób w wieku 18-29 lat zostanie poprzedzony oceną umiejętności cyfrowych,
  2. osoby w wieku 30 lat i więcej, w szczególności  należące  co najmniej jednej z poniższych grup:
  • osoby w wieku 55 lat i więcej,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
  • osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem do lat 6 lub dzieckiem z niepełnosprawnościami do lat 18,
  • kobiety.

Realizacja projektu od XII 2023 r. do VI 2024 r.
Wartość 33.000 zł.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Statek wojenny