PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym  mającym na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obiektów kubaturowych: hali magazynowej, wiaty na gazy techniczne; przebudowa części budynku A-36 i adaptacja na wartownię wraz zagospodarowaniem terenu, budową zadaszonej bramy wjazdowej, placów składowych i dróg wewnętrznych wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej towarzyszącej na terenie PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. w Gdyni przy ul. Śmidowicza 48”.

 

Postępowanie jest dwuetapowe:

  • W pierwszym etapie należy do dnia 07.06.2024 r. do godz. 18.00. zarejestrować się i utworzyć konto na Platformie Zakupowej (dotyczy podmiotów nieposiadających konta na Platformie Zakupowej), a także podpisać umowę o zachowaniu poufności oraz złożyć wymagane oświadczenia.
  • W drugim etapie, po spełnieniu wymagań określonych dla pierwszego etapu, Wykonawcy zostanie udostępniona Dokumentacja Postępowania. W drugim etapie oferenci obowiązani są dokonać wizji lokalnej, zaś w terminie do dnia 10.07.2024 r. do godz. 12.00. należy wnieść wadium oraz za pośrednictwem Platformy Zakupowej złożyć ofertę.

 

AKTUALIZACJA:
Zamawiający informuje, że termin złożenia dokumentów w I etapie został zmieniony z 7 czerwca 2024 r.  na 12 czerwca 2024 r.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Statek wojenny